formou badatelské výuky

P o b y t o v é   p r o g r a m y

...........Programy při pobytu v našem Přírodovědném centru mohou být dopolední, odpolední nebo celodenní. Jsou připraveny ve variantách podle věku účastníků a jejich studijní zralosti v.rozsahu MŠ - SŠ.

...........Pozn.: Všechny zařazené chemické a fyzikální ukázky a laboratorní pokusy jsou bezpečné; použité postupy, vybavení a popř. chemikálie neohrožují zdraví, jsou vedeny pod odborným dohledem (lektor je chemik - VŠ). Vzhledem k tomu, že programy jsou přírodovědné, vždy se při nich alespoň trochu POČÍTÁ:).

       Programy probíhají venku i uvnitř, podle počasí a otužilosti účastníků.

Pro rok 2020 jsou našimi hlavními tématy:

  • UHLÍK (jeho koloběh, skleníkový efekt, oxid uhličitý)
  • VODA (její koloběh, nedostatek, kvalita)
  • FOSILNÍ PALIVA (v čele s ROPOU a z ní vyráběnými PLASTY)
  • ODPADY (zejména PLASTOVÉ)
  • ZDRAVÁ STRAVA a ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (potraviny a nápoje; hygienické, kosmetické a  čistící prostředky)

 

UHLÍK .......neboli C4

Základem programového souboru UHLÍK je program "Koloběh uhlíku". Ostatní programy o.uhlíku nebo procesech souvisejících s uhlíkem  jsou zaměřeny na některou z částí cyklu, rozpracování pojmu nebo jevu, zejména kvůli časovým nárokům zařazených pokusů.

KOLOBĚH UHLÍKU

Představíme si uhlík a.další látky z něj složené; díky uhlíku na naší planetě vznikl život a díky jeho koloběhu život trvá. Přístupnou formou se děti dozví o.fotosyntéze, skleníkovém efektu, způsobech uložení uhlíku v.horninách, uhlíkové stopě atd. Podle věku a.nároků na.program se liší stupeň zařazených herních prvků, pracovních listů a zejména náročnost chemických pokusů.

 

FOSILNÍ PALIVA
Vznik uhlí, ropy, zpracování, energetika; závislost civilizace na.fos. palivech;
experimentálně: hoření, výroba biopaliv, odsíření uhlí - výroba sochařské sádry

SKLENÍKOVÝ EFEKT
Oxid uhličitý, metan; vznik a vývoj atmosféry, kyslík, vliv atmosféry na vývoj života na Zemi; experimentálně: čistý vzduch, kyselý déšť

FOTOSYNTÉZA
Nikdo neumí to, co rostliny; proč jsou zelené, ale květy barevné?
experimentálně: fotosyntéza

VÁPENEC A PŘÍBUZNÍ
Uhlík uložený s vápníkem, krápníky, cyklus biogenních prvků;
experimentálně: výroba křídy a umělého mramoru

 

V O D A

.....NEBOLI H2O

V programech o vodě bádáme s dětmi na půdě hydrologie, hydrodynamiky, hydrobiologie, trochu klimatologie - pozorujeme, zjišťujeme, měříme a experimentujeme. Základem všech programů a podprogramů souboru o vodě je terénní výuka u řeky, popř. na řece (plavba lodí). Pohybujeme se po klidném toku řeky Nežárky v nadjezí našeho Mlýna (ř. km. 42,7) v délce cca  800 m. Úsek je mělký, převážně do 1,0 metru. K dispozici jsou vesty. K plavbě používáme velké stabilní kovové rybářské pramice.

https://www.vodackanavigace.cz/nezarka-jez-druzstevni-mlyn?detailid=2826

KDO PLAVE, TEN SE NEUTOPÍ

Program je zaměřen na přizpůsobení se pohybového aparátu živočichů, kteří žijí ve vodě nebo blízko ní - hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců. A.člověk se naučil od každého něco. Podobně jako ostatní programy, může být i tento program veden od.zážitkového učení pro děti předškolního a mladšího školního věku, badatelsky pro starší školní věk a.smíšené skupiny až po učení se v.přírodě se zapojením matematiky a.fyziky (i chemie).

ETOLOGIE RYB

V programu se děti seznámí s.chováním, způsoby života našich studenovodních ryb; při lovu na udici a.následném pozorování ryb v akváriích poznají odlišnosti ve stavbě těla a.smyslů různých druhů ryb, pochopí pojem "nika" a její význam v.ekosystému; program kultivuje přírodovědnou kompetenci pozorování;

BŘEHY

Program zahajujeme seznámením s.nikou pobřežního porostu a prvky vodního toku; následně děti rozdělené do menších posádek samostatně ovládají lodě (v.přítomnosti průvodce, popř. se slovní nápovědou) a.při plavbě po řece Nežárce zpracovávají zadání podle pracovních listů. Během první poloviny programu se naučí  dostatečně pomocí pádel, popř. bidel, manévrovat s lodí tak, aby navštívily všechna určená stanoviště.

EKOTECHNOLOGIE VODY

S vodou musíme nakládat hospodárně, šetřit s ní; ale také jí chránit a starat se o ní; program vysvětluje technologie použité v Přírodovědném centru a způsoby technického a.energetického využití vlastností vody; pracujeme s modely i.se skutečným vybavením Mlýna.

 

PERMAKULTURA

princip trvale fungující hospodářské kultury, která bez neustálého opečovávání prospívá a plodí, je velmi lákavý a.inspirativní. Základem této trvalosti je voda. Jak na.permakulturu doma, na balkóně, na zahradě, v lese; ve.stínu nebo na slunci. Přijdeme na to, když dáme hlavy dohromady a když budeme umět přivést nebo zadržet přiměřené množství vody.

NENÍ VODA JAKO VODA

Každá voda není pitná, ovšem pitná ještě neznaméná dobrá........; je mnoho různých druhů vod, mají různé fyzikálně-chemické složení. Abychom se v nich vyznali, musíme analyzovat, schopnost analýzy je to důležitá kompetence  přírodovědce (nejen). Voda je látka, která nám umožní při.bádání použít více smyslů, než je obvyklé - zapojíme čich a.chuť.

PLASTY a ODPADY

       Na výrobu plastů se v současné době spotřebovává 8% vytěžené ropy. Jejich spotřebitelský cyklus je v některých případech dlouhý, většinou však spíš kratší a v případě plastových obalových materiálů absurdně krátký - vzhledem k době, která je potřeba k jejich rozložení. Na Mlýně odpad TŘÍDÍME a maximálně se snažíme jej NEVYTVÁŘET.

OSMÝ KONTINENT

Plovoucí ostrovy odpadu v.oceánech narůstají. Budeme se věnovat zpracování plastového odpadu, některé postupy si vyzkoušíme v laboratorním měřítku. Použijeme k tomu odpad, který sami vytvoříme během pobytu ve Mlýně

RECYKLACE

všichni třídíme (téměř) a všichni trochu špatně; úvodem si zopakujeme, co kam patří; ale pro tentokrát se necháme stranou "obyčejný odpad" a zaměříme se na odpad jako surovinu...v laboratorním měřítku.

ZDRAVÁ STRAVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

       Programy věnované potravinám, přísadám, "éčkům" atd., jsou rozděleny podle příbuznosti nebo původu potravin; v praxi jsou zařazeny tematicky ty, které jsou součástí receptu. Při přípravě a zpracování potravin postupujeme PŘÍRODOVĚDNĚ - jak v případě kuchyňského vaření, tak v případě vaření na ohni. Tzn., že měříme, vážíme, počítáme - jako v.laboratoři. Výstupem programu je pracovní list a protokol. Výrobky jsou převážně poživatelné.

 

PALAČINKY

mouka

mléko

vejce

marmeláda

PIZZA

mouka

olej

šunka

sýr

VÝROBKY Z MLÉKA

smetana

máslo

tvaroh

cottage

BRAMBORÁKY

brambory

mouka

mléko

vejce

PERNÍK

mouka

mléko

olej

koření

       Programy zaměřené na hygienické, kosmetické a čistící prostředky jsou vedeny opět PŘÍRODOVĚDNĚ. Nejsou vhodné pro MŠ. Připravené prostředky jsou reálně použitelné, nezávadné (spíše zdraví prospěšné) a funkční. Výstupem je pracovní list a protokol. V případě kosmetických přípravků také realizovaná procedura.

BYLINNÁ HYDRATAČNÍ MAST/KRÉM

VLASOVÝ ŠAMPON

PLEŤOVÁ MASKA

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA

       Programům hravé přírodovědy dominují pokusy; menší děti, popř. předškoláci, se dozvědí, že ač hravý, má pokus vždy pravidla. Záznam ze zkoumání nemusí být psaný, lze jej i.nakreslit. V případě dětí vyššího školního věku, tj. cca od 10ti let, jde o fyziku, matematiku a.chemii, ovšem se zábavným výstupem (kromě pracovního listu a protokolu). Vyrábíme bublifuky, plastelínu, kouzla, dárky pro rodiče i prarodiče, jedlé i nejedlé........

PROGRAMOVÁ PÁSMA - DNY

Náročné programy určené pro II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia. Vhodné pro účastníky s.rozvinutou studijní autonomií.

DEN BEZ PROUDU

Na 24 hodin vypneme pojistky, připravíme se na to? Nanosíme vodu, možná dřevo na oheň, vybereme vhodné potraviny; rozmyslíme, co dělat večer...

CHAOS

Pokud dojde ropa nebo dojde k.přerušení jejího zpracovávání, po.72.hodinách se naše civilizace začne hroutit. Máme tedy 72 hodin, abychom se naučili postarat se o svůj život a.život svých blízkých. Teoreticky a.prakticky.

VÝLETY

VÝLETY
Výlety jsou programy, které realizujeme dále od Mlýna. Jezdíme úzkokolejnou dráhou, běžným vlakem nebo autobusem do lesa na výšlapy, na farmy, do dílen, muzeí nebo jiných expozic. Doporučujeme, aby součástí pobytu alespoň jeden výlet byl.

ZÁCHRANNÁ STANICE
Celým názvem Záchranná stanice pro handikepované živočichy Českého nadačního fondu pro Vydru. Program realizujeme formou výletu do Třeboně, kde se stanice nachází. Cílem programu je seznámit účastníky s prací stanice a zvířaty v ní žijícími, ať už dočasně nebo natrvalo. Řada trvalých obyvatel je rybožravých,  můžeme nalovit a přivézt do satnice rybky pro čápa Čendu, volavku Anežku atd. Součástí progamu je "dětský parlament", v něm děti rozhodují o způsobu použití finančního příspěvku, který stanici věnujeme (cena programu, nejedná se o peníze navíc od účastníků). Na výběr jsou vždy tři varianty podle aktuální situace ve.stanici (vybavení kotců, krmivo, léky atd.).

OBORA
nedaleko Mlýna se nachází krásná a přírodně bohatá obora. Realizujeme v ní několik programů se zaměřením na biodiverzitu, funkce lesa, zálesácké dovednosti a myslivost, přírodní cykly. Do obory je to cca 2,5 km. Délka programu se řídí domluvou podle věku dětí a jejich uvyklosti na pěší chůzi.